Các bảng giá áp dụng theo vùng miền, theo thời điểm và cách thức mua hàng cá kho Trần Luận